Sentrum Mandal er en pinsekarismatisk frimenighet som bygger sin tro, lære og bekjennelse på Bibelen som Guds inspirerte, åpenbarte og ufeilbare Ord.

 

Guds Ord

Bibelen er vår bruksanvisning og rettesnor for hvordan vi skal utøve vår tro, og leve våre liv.

2 Tim 3:15-16 Heb 4:12
2 Pet 1:19-21 Joh 10:35 17:17


Guddommen

Det finnes kun èn sann Gud. Han åpenbarer seg i den guddommelige treenigheten: Fader, Sønn og Den Hellige Ånd. De er av samme vesen, og har samme guddommelige egenskaper.

1 Mos 1:26 6:38-40, 15:26 Matt 28:19
2 Kor 13:14
1 Pet 1:2


Frelse

Alle mennesker trenger å ta imot Jesus som sin Herre og Frelser. Han er eneste veien til frelse og evig liv. Den som tror i sitt hjerte og bekjenner med sin munn at Jesus er Herre i sitt liv, er frelst og har evig liv.

Rom 10:9-10
Ef 2:8–9
Joh 1:12
Apg 4:12
Joh 3:16-17

Dåp i vann

Alle som blir frelst døpes i vann med full neddykkelse.

Apg 2:38
Rom 6:3-4

Dåp i Den Hellige Ånd

Alle kristne har et løfte om å bli døpt i Den Hellige Ånd. Dåpen utruster den kristne i tjenesten og til et levende liv sammen med Gud.

Apg 1:8
2:1-4
Luk 3:16

Den lokale menighet

Alle troende tilhører Kristi legeme. Dette uttrykkes gjennom lokale menighetsfellesskap som den enkelte troende tilhører.

Apg 2:41
Rom 12: 4-5 Heb 10:25

Guds familie

Alle som tror på Jesus Kristus som frelser og Herre, er en del av Guds familie. Menigheten vil derfor velsigne og legge vekt på å ha et godt forhold til andre menigheter i byen.

Joh 17:21-23
1 Kor 10:16-17 Ef 4:3-6

Lovsang og tilbedelse

Alt vi gjør av kjærlighet til Gud, er tilbedelse. Gjennom et levende gudsliv i menighet, familie og samfunn er livet en tilbedelse til Ham. Menighetens møter vil være preget av bønn, lovsang og tilbedelse.

Apg 2:47
Salme 149 Salme 150


Helbredelse

Jesu død og oppstandelse har gitt oss helbredelse fra sykdommer. Menigheten praktiserer derfor bønn for syke.

Jes 53:4-5.
Matt 8:16-17 Jak 5:14-16
1 Pet 2:24

Ekteskapet

Ekteskapet er en pakt innstiftet av Gud mellom èn mann og èn kvinne. Det seksuelle samlivet hører hjemme innenfor ekteskapets rammer.

1 Mos 2:24
2 Mos 20:17
Matt 19:6,19 Heb 13:4

Misjon

Alle kristne har fått i oppdrag om å spre evangeliet til hele verden. Menigheten vil ha fokus på misjon, praktisk nestekjærlighet og utsendelse av medarbeidere i tjeneste lokalt og globalt.

Matt 22: 37-40 Matt 28: 18-20

Israel

Bibelen og frelseren Jesus Kristus er formidlet til oss ved det jødiske folk. Internasjonale avtaler og Guds løfter til landet Israel har gitt jødene rett til et eget hjemland, med Jerusalem som hovedstad. Menigheten velsigner Israel og det jødiske folket.

1 Mos 28:13-15
Apg 15:14-17 Rom 11,12,13

Endetiden

Jesus Kristus kommer snart igjen for å hente alle som tror på ham. Etter endetidens hendelser vil han etablere en ny himmel og en ny jord.
Salme 72
Jes 65:17-25
Mika 4:1-4
1 Tess 4:13-18 Åp 3:11;
21:1-27

 

 
    Ta kontakt med oss her!
 
 
   
Møter og aktiviteter
En liten historie
Hva vi tror
Synnøve og Tor Arne

Kart
Twitter
Facebook
InstagramBilder og logo
Podcast

post@sentrummandal.no

 
Sentrum Mandal
Store Elvegate 35
4514 Mandal
Telefon 905 19 531